SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON

RANSKALAIS- SUOMALAISEN PAININ
SÄÄNÖT

1925.

I.
YLEISIÄ MÄÄRÄ YKSIÄ.

1 §.

Saadakseen painiharrastuksen ja -taidon leviämään sekä jatkuvasti säilymään, järjestävät Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton alaiset seurat ja piirit piirikunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä. kilpailuja ranskalais-suomalaisessa (kreikkalais-roomalaisessa) painissa

2 §.

Kansainvälisten, kansallisten ja piirikunnallisten sekä vastaavien kutsuntakilpailujen lupia haettaessa noudatetaan Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton yleisten kilpailusääntöjen määräyksiä.

Edellämainittuihin kilpailuihin saavat ottaa osaa kansalaisluottamusta nauttivat, vähintäin 17 vuotta täyttäneet Liiton kilpakelpoiset jäsenet. (Vrt. § 12).

Kansainvälisten kilpailujen ulkomaalaisten osanottajien on ennen kilpailujen alkua esitettävä ylituomarille maansa asianomaisen voimailu- tai urheilujärjestön ulkomaisten kilpailujen osanottoa varten antama lupakirja.

3 §.

Kilpailujen toimeenpanijan on huolehdittava kilpailujen kunnollisesta järjestämisestä, palkintotuomarien ja kilpailijoiden vastaanottamisesta ja vapaan asunnon varaamisesta näille.

4 §.

Jäljennös kilpailupöytäkirjoista – samoin kuin kaksi painettua kilpailuohjelmaa, mikäli tällaisia on painettu – on viikon kuluessa kilpailujen pidosta lukien lähetettävä painijaoston johtokunnalle.

Jos jaostojohtokunta huomaa pöytäkirjoissa virheitä, tulee sen joko julkisesti tai asianomaiselle huomauttaa niistä sekä oikaista ne.

5 §.

Liiton yieisien kilpailusääntöjen amatööri- ja kilpakelpoisuusmääräykset koskevat myös painijoita.

6 §.

Näitä sääntöjä on noudatettava kaikissa, niin Suomen painimestaruus- ja kansallisissa kuin piirikunnallisissakin kilpailuissa.

 

II.
MESTARUUSKILPAILUJA KOSKEVIA ERIKOISMÄÄRÄYKSIÄ

7 §.

Suomen painimestaruuskilpailut pidetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä ja sunnuntaina ja sitä edellisenä lauantaina. Jos tama sunnuntai sattuu rukouspäiväksi, pidetään kilpailut viikkoa myöhemmin. Järjestämisoikeuden voivat saada joko seurat tai piirit, joissa säännöllisesti harjoitetaan painia.

8 §.

Suomen painimestaruuskilpailujen toimeenpanosta lopullisesti päätetään syksyllä pidettävässä Liittohallinnon kokouksessa. Luvanhakuun nähden ovat voimassa Liiton yleisten kilpailusääntöjen määräykset.

9 §.

Suomen painimestaruuskilpailujen kutsu on julkaistava Liiton määräämissä lehdissä kuukautta ennen kilpailuja.

10 §.

Suomen mestaruuskilpailuissa saa samassa sarjassa kutakin seuraa edustaa korkeintaan kolme painijaa. Lisäksi ovat edellisen vuoden Suomen painimestarit itseoikeutettuja osanottajia.

11 §.

Osanottoilmoitukset Suomen painimestaruuskilpailuihin on tehtävä seuran puolesta kirjallisesti vähintäin viisi (5) päivää ennen kilpailuja. Osanottomaksun, viisi (5) markkaa kilpailijaa kohti, tulee seurata ilmoittautumista.Kilpailun alussa määrätään painiparit ja painimisjärjestys arvalla.

12 §.

Mestaruuskilpailuihin saavat ottaa osaa kaikki - vähintäin 18 vuotta täyttäneet - Suomen kansalaiset, jotka ovat puhdasmaineisia ja amatöörejä.

13 §.

Sarjansa lopullinen voittaja julistetaan kilpailuvuoden Suomen painimestariksi sarjassaan ja saa Liiton mestaruusmitalin sekä ensimmäisen palkinnon. Lisäksi jaetaan kussakin sarjassa vähintäin kahdelle seuraavalle palkinto.

14 §.

Piirien mestaruuskilpailut pidetaan helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina ja sitä edellisenä lauantaina. Jos kilpailupäivä sattuu rukoussunnuntaiksi, pidetään kilpailut viikkoa myöhemmin. Kussakin sarjassa on jaettava vähintäin kolme palkintoa, mikäli se osanottajien puolesta on mahdollista.

III.
JARJESTELYSÄÄNNÖT.

A. Yleisiä määräyksiä.

15 §.

Kjlpailijat jaetaan painonsa mukaan seuraaviin sarjoihin:

I. Kärpässarja paino enintäin 58 kg.
II. Hoyhensarja " " 62 "
III. Kevyt sarja " " 67,5 "
IV. Kevyt keskisarja " " 75 "
V. Raskas keskisarja " " 82,5 "
VI Raskas sarja " yli 82,5 "

Tämä koskee myöskin 35 vuotta täyttäneille järjestettäviä kilpailuja.

16 §.

Ptinnitseminen on aloitettava kaksi (2) tuntia - ei aikaisemmin - ja päätettävä viimeistään yksi (1) tunti ennen kilpailuja. Punnitus on heti virallinen, s.o. punnitus toimitetaan vain kerran. Kilpailijan tulee punnittaessa olla alastomana, ja on jokaisen kilpailijan sarja merkittävä tarkoin kilpailupöytäkirjaan. Punnitus on toimitettava kilpailujen ylituomarin ja sihteerin sekä vähintäin yhden palkintotuomarin läsnäollessa.

Kaikkien kilpailijoiden tulee olla saapuvilla punnituksessa. Voittamattoman esteen sattuessa, josta asianomaisen seuran edustajan on punnitustilaisuudessa ylituomarille ilmoitettava, on kilpailija oikeutettu saapumaan punnittavaksi virallisen punnitusajan jälkeen, jos palkintotuomarilautakunta on antanut tähän suostumuksensa.

Jos kilpailut kestävät enemmän kuin kaksi päivää, toimitetaan punnitus uudelleen joka toinen päivä, jolloin kilpailija ei saa painaa enemmän kuin 2 kg. yli sarjansa painorajan.

17 §.

Kukin kilpailija on oikeutettu painimaan vain siinä sarjassa, johon hän punnituksen mukaan kuuluu.

18 §.

Kilpailulautakunnan on heti punnituksen jälkeen toimitettava arpominen ylituomarin nostaessa arvan, ja sihteerin on merkittävä kilpailupöytäkirjoihin sarjat lopulliseen ja oikeaan muotoonsa. Tilaisuudessa on seurojen edustajilla oikeus olla läsnä tarkkaajina.

19 §.

Painimaton tulee olla laajlludeltaan vähintäin 5X5 metria, tarpeeksi paksu ja pehmeä ynnä tasainen ja puhdas sekä yhteenneulottu. Sen päällyskankaan tulee olla puhdas, tiivis ja pehmeä sekä ulottua maton reunan ympäri. Erikoiselle korokkeelle valmistetun painilavan tulee olla joka suunnalle ainakin metriä laajempi kuin matto ja tulee tämän lisäalueen olla selvästi toisen värinen kuin maton peite.

B. Palkintotuomarit ja toimihenkiliit.

20 §.

Palkintotuomarilautakunnan muodostavat ylituomari ja kaksi (2) tuomaria, joista toinen mattotuomarina ohjaa ottelua. Kullakin tuomarilla tulee olla varamies. Kilpailujen sihteerillä on palkintotuomarilautakunnassa puheoikeus, mutta ei äänestysoikeutta.

Palkintotuomarilautakunnan, joka alustavasti tai lopullisesti ratkaisee kaikki kilpailujen kulussa esiintyvät asiat, on koko kilpailujen ajan oltava täysilukuisena kilpailupaikalla. Palkintotuomarien varamiesten täytyykin senvuoksi olla aina ylituomarin saatavilla.

Seurojen edustajilla ei ole oikeutta päästä palkintotuomaristoon paitsi siinä tapauksessa, että järjestävä seura on aikaisemmin valinnut heidät tuomareiksi.

Kahdella matolla kilpailtaessa on molemmille matoille määrättävä eri palkintotuomarilautakunta ylituomareineen; toinen ylituomareista toimikoon kuitenkin koko kilpailujen ylituomarina.

Palkintotuoinarilautakunnan varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

21 §.

Painikilpailujen ylituomarina toimii:

Kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen ylituomarin matkakulut korvaa kilpailujen järjestäjä.

22 §.

Ylituomari toimii palkintotuomarilautakunnan puheenjohtajana ja johtaa välittömästi itse kilpailujen kulkua, tarkastaa ottelulistat j.n.e. Hänen pöytänsä tulee tarpeen vaatiessa olla korokkeella, niin että hän näkee hyvin koko maton.

Palkintotuomarien tulee kaiken aikaa tarkoin seurata jokaista ottelua. Ylituomarin määräyksen mukaisesti toimii toinen tuomareista liikkuvana mattotuomarina toisen istuessa ylituomarin vastakkaisella puolella mattoa. Palkintotuomari älköön ottelun kestäessä millään tavoin neuvoko tai auttako kilpailijaa. (Vrt. myös §§ :iä 32, 33 ja 40).

Mattotuomari ei saa kuulua kumpaiseenkaan painimatolla esiintyvän painijan edustamaan seuraan, paitsi siinä tapauksessa, että painijat ovat samasta seurasta. Mattotuomarin tulee ennen painiottelun alkua tarkastaa, että 25 §:ssä mainitut määräykset on täytetty.

Sihteerin tulee pitää kilpailujen kulusta tarkkaa pöytäkirjaa Liiton tätä varten painattamille kaavakkeille, ja on palkintotuomarien vahvistettava nimikirjoituksillaan nämä pöytäkirjat. Aina kun joku ottelija joutuu pois kilpailuista, on sihteerin merkittävä kilpailupöytäkirjan muistutussarekkeeseen poistumisen syy ja aika, milloin poistuminen tapahtui.

Paitsi edellälueteltuja toimihenkilöitä, tulee kilpailuissa olla vielä: painiparien järjestäjä ja hänen apulaisensa, kuuluttaja, lääkäri, vaakamies ja lähetti.

Painiparien järjestäjä, joka on työstään vastuussa, asettaa allekirjoituksellaan varustettuna ottelulistan painijoiden pukuhuoneisiin. Painiparien järjestäjän tulee myoös pitää luetteloa siitä, missä järjestyksessä kukin pari on paininut, ja on tämä luettelo liitettävä pöytäkirjoihin.

Tuomarin, jonka ylituomari huomaa tehtäväänsä kykenemättömäksi tai ilmeisesti puolueelliseksi, voi ylituomari erottaa virastaan kesken kilpailuja.

Asianmukaisessa järjestyksessä (kts § 41) tehdyn valituksen johdosta, jos se havaitaan oikeaksi, voidaan sopimaton tuomari - myös ylituomari - julistaa tuomariksi kelpaamattomaksi joko kokonaan tai lyhyemmäksi ajaksi, riippuen virheen laadusta.

 

IV.
KILPAILlJAN VELVOLLISUUDET JA OIKEUDET.

23 §.

Kilpailujen aikana eivät kilpailijat ylituomarin luvatta saa poistua kilpailupaikalta.

24 §.

Kilpailijan tulee viipymättä saapua ottelemaan.

Ellei kilpailija kyllin selvästi ja äänekkäästi kutsuttaessa saavu matolle, julistetaan hänet havinneeksi ja merkitään erotetuksi; vastustaja saa 0-sekunnin (0.00) voiton. (Kts. myös §§:iä 39 ja 42).

25 §.

Painijalla tulee olla siisti, ehyt, hiaton ja olkapäistä aina reiden puoliväliin ulottuva painipuku, jonka käsivarsi- ja kaula-aukko saavat olla korkeintaan 20 cm (= kaksi kämmenen leveyttä) laajat. Painipuvun alIa pitää käyttää tiivistä painivyötä. Kilpailijan kynsien täytyy olla lyhyiksi leikatut, eikä hänellä saa olla teräviä esineitä tai sormuksia, jotka voivat vahingoittaa vastustajaa. Myöskään ei hänellä painiessaan saa olla suurikorkoisia kenkiä tai nauloja anturoissa. Hartsin ja rasvan käyttö on kielletty.

Jokaisella painijalla tulee matolla ollessaan olla - tarpeen vaatiessa - nenäliina käytettävänään. Sitäpaitsi tulee kilpailujen järjestäjän huolehtia siitä, että ottelijan saatavissa on aina pari puhdasta pyyheliinaa hien pyyhkimistä varten.

(Huom! Liiton yleisten kilpailusääntojen rekisterimääräykset.)

26 §.

Ottelun kestäessä ei kilpailija saa tehdä asiattomia huomautuksia liikkein eikä sanoin.

Kuitenkin olkoon painijalla oikeus huomauttaa hänelle tehdystä vaarallisesta ja kielletystä otteesta (kts. § 31), jonka johdosta palkintotuomarit eivät ole ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin. Ellei tällainen huomautus johda valittajan mieleiseen tulokseen, voi hän ottelun päätyttyä jättää kirjallisen vastalauseen (kts. § 41).

 

V.
OTTELUSÄÄNNÖT.

27 §.

Kellonsoitolla tai muulla merkillä aloitetaan, keskeytetään ja lopetetaan ottelu.

Ennen ottelun alkua asettuvat vastustajat kumpikin painimaton vastakkaisille kulmill. Mattotuomarin annettua merkin astuvat painijat toisiaan vastaan ja tunnustaakseen painivansa kaikin puolin rehellisesti ja sääntöjen mukaan kättelevät he toisiansa, astuvat toistensa ohi, tekevät täyskäännöksen ja aloittavat painin. päättymissoiton jäkeen kilpailijat vielä matolla ollessaan kättelevät toisiaan sovun merkiksi. Ottelija, joka mielenosoituksellisesti poistuu matolta kättelemättä vastakilpailijaansa, erottakoon kilpailusta varoituksetta.

Kunkin ottelun päätyttyä on palkintotuomarilautakunnan päätös tuloksesta kuulutettava yleisölte niin kovalla äänellä, että myös painijat sen samalla kuulevat.

28 §.

Otteluaika on kaikissa kilpailuissa 20 min. AIuksi otellaan pystypainia 6 min. Jos tällöin vastustaja heitosta tai muusta syystä joutuu siltaan tai muuten häviön partaalle, jatketaan ottelua maassa, kunnes tilanne perinpohjin muuttuu; sitten taas on jatkettava pystystä. Elleivät ensimmäiset 6 min. riitä ratkaisun saavuttamiseksi, määrätään kilpailijat vuorotellen mattoon 3+3 min. Alle joutuu ensin se, jolla on korkeampi arpanumero (esim. 5 alle, 3 päälle). - Ellei selkävoittoa vielä näinkään saavuteta, jatketaan ottelua, alkaen   p y s t y s t ä  täysin vapaasti (nim. siten, että jos ottelu itsestänsä muuttuisi esim. maassapainiksi, niin sen tulee saada sellaisena jatkua, ellei hyökkääjä nimenomaan halua pystystä otella) 4 min. ; tämän viimeisen 4 min. painin perusteella arvostellaan ottelijoita ja voidaan antaa jommallekummalle paremmuusvoitto tai määrätä edelleen ottelemaan  m a a s s a  2 + 2 min. Tällöin, joutuu alle ensin se, jolla on pienempi arpanumero. Viimeisen 8 min. ottelun perusteella, ellei ottelu tällöinkään ole päättynyt selkävoittoon, määrätään jommallekummalle paremmuusvoitto tai julistetaan ottelu äärimmäisessä tapauksessa ratkaisemattomaksi. (Vrt. § 33,2).

29 §.

Ellei ottelu pääty selkähäviöön, tulee kummankin tuomarin merkitä paperilipulle päätöksensä ja nimensä. Liput annetaan ylituomarille . Jos tuomarien päätös on yksimielinen, on asia ratkaistu, mutta jos he ovat olleet päätöksensä teossa erimielisiä, ratkaisee ylituomari kysymyksen käsityksensä mukaan. Kahden tuomarin kanta on siis lopullisesti määräävä. - Tuomarien äänestysliput liitetään pöytäkirjaan.

30 §.

Kansainvälisissä ranskalais-suomalaisen painin sekä kaikissa vapaapainin kilpailuissa on noudatettava International Amateur Wrestling Federation'in sääntöjä, mikäli ne eroavat näistä säännöistä.

31 §.

Painissa on kielletty:

32 §.

Vaarallista otetta  y r i t e t t ä e s s ä  on mattotuomarin velvollisuus  h e t i  merkinannolla keskeyttää ottelu, ja antakoon joko hän tai ylituomari syylliselle varoituksen.

Väärästä otteesta aloitettua liikettä ei saa hyväksyä, vaikka se jo olisi ehtinyt muuttua oikeaksikin.

33 §.

Yli- ja mattotuomari saavat seuraavissa tapauksissa keskeyttää tai lopettaa ottelun:

34 §.

Voittajaksi tunnustetaan se, joka luvallisella otteella saa vastustajansamolemmat hartiat yht'aikaa painimattoon, jolloin häviävän yläruumiin airiakin lapaluiden alakärkiä myöten tulee olla painimatolla.

Rullaus eli kierähdys on katsottava häviöksi.

Selkävoitto kelvotetaan, jos kaksi tuomareista hyväksyy sen.

35 §.

Kiellettyä otetta käyttäen saatu voitto julistetaan mitättömäksi. (Vrt. § 32).

36 §.

Jos luvallista otetta tehtäessä jompikumpi painija tapa- turmaisesti loukkautuu, niin että hän tilapäisesti tulee kykenemättömäksi jatkamaan painia, julistetaan hänet hävinneeksi, ellei hän kilpailuissa käytettävän otteluajan pituisen levon jälkeen kykene ottelua jatkamaan. Lepoajalla painii johonkin toiseen sarjaan kuuluva painipari . Ellei lepoaikaa muuten voida järjestää , keskeytettäköön kilpailut lepoajaksi. Väliaika myönnetään samalle painijalle kunkin ottelun aikana ja tälloin vain kerran.

37 §.

Jos jompikumpi painija on joutunut painimaton ulkopuolelle, on paini, mattotuomarin annettua merkin, heti keskeytettävä ja painijain siirryttävä keskelle mattoa. Siirryttäessä ei vastustajaan saa käydä käsiksi. Keskelle siirryttyä tulee sen mennä alle ja polvilleen, joka ennen keskeytystä eittämättömästi oli alIa. Allaoleva ei saa siirtyessään keskelle nousta ylös, ennen kuin toinen on häntä kädellään koskettanut. Kuitenkin olkoon, jos hyökkääjä kantaa vastustajan matolle, sallittu suorittaa hänen maton reunalla aloittamansa heitto tai vääntö, jonka aikana oli jouduttu joko maton reunalle tai kokonaan pois matolta. Uutta otetta ei kuitenkaan maton ulkopuolella saa tehdä.  U se i m m i s s a   
t a p a u k s i s s a   o n   s e l v i n t ä m ä ä r ä t ä   k e s k e l l e   m a t t o a   o t t e l e m a a n   p y s t y s t ä(esim. milloin on kieriskelty ulkopuolella, tai milloinl heitto tai vääntö on tehty llimenomaan matolta poispäin).

Jos kilpailija matolla otetusta otteesta  t a h a l l a a n  tai huolimattomasti heittää vastustacjansa ulkopuolelle, annettakoon hänelle varoitus tai raskauttavassa tapauksessa erotettakoon hänet kilpailusta.

38 §.

Jos painissa tehdään sellainen virhe, jonka johdosta rikkoja erotetaan kilpailuista, saa kanssaottelija painitun ajan selkävoittoa vastaavan voiton (kts. 40 §).

39 §.

Jos painija jostakin syystä lopuu (s.o. ei tule matolle varsinaisesti ottelemaan) tai hänet erotetaan kilpailusta, poistettakoon hänelle merkityt ottelut taulukosta vetämällä viiva niiden ylitse, ja painijaostossa voidaan edelleen käsitellä asiaa rallkaisutoimenpidettä varten. (Kts, myös § 24).

 

VI.
RANGAIsTUKSISTA.

40 §.

Jokaisen kilpailijan tulee noudattaa näitä sääntöjä ja palkintotuomarien määräyksiä kilpailusta erottamisen uhalla. (Vrt. §§ 37 ja 39.)

§§ :ssa 31 ja 37,2 mainittujen määräysten rikkomisesta voidaan kilpailija heti erottaa kilpailusta. Jos väärän otteen käyttö on aiheuttanut vastustajalle ruumiinvamman, on syyllinen heti erotettava sekä lisätoimenpidettä varten tehtävä tapahtumasta ilmoitus painijaoston johtokunnalle.

Erotuomari tai ylituomari on asianhaarain vaatiessa velvollinen keskeyttämään painin, ja on painijan  h e t i  merkin saatuaan varoituksen uhalla hellitettävä otteensa. Jokainen niin yli- kuin mattotuomarin antama selvä varoitus on merkittävä pöytäkirjaan, samoin aika, jolloin se annettiin, sekä syy.

Ilmeisestä pakoilemisesta sekä myös pelkästä työntämisestä maton ulkopuolelle voidaan pakoilevalle tai työntäjälle antaa varoitus. Jos
painija - saman ottelun aikana – on näistä syistä saanut kolme varoitusta, tuomittakoon hänelle häviö.

Kahden samasta syystä - ei kuitenkaan pakoilemisesta, tai työntämisestä - annetun tai yhtensä kolmen julksen varoituksen jalkeen erotetaan painija kilpailusta.

 

VII.
VASTALAUSEET JA VETOAMINEN.

41 §.

a) Vastalauseen voi kansainvälisissä kilpailuissa joko kilpailujen aikana tai ennen tehdä ken tahansa kilpailija tai hänen seuransa toimihenkilö, mutta sellainen vastalause on myöhemmin, ja ennenkuin se käsitellään, esitettävä kirjallisesti ylituomarille liittäen mukaan 25 markkaa, joka voidaan palkintotuomarilautakunnan harkinnan mukaan palauttaa tai olla palauttamatta.

b) Vastalause kansallisissa kilpailuissa on tehtävä kirjallisesti ja mieluimmin seuran virallisen edustajan välityksellä ylituomarille, jolle samalla on jätettävä Smk 5 : - , jos vastalause tehdään ennen kilpailujen alkua, ja Smk 10 : - , jos se tehdään kilpailujen aikana. Raha annetaan takaisin, jos vastalause havaitaan oikeutetuksi; muussa tapauksessa joutuu se painijaoston kassaan.

c) Palkintojen jakoon niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin kilpailuissa kohdistuvat vastalauset ovat 14 päivän kuluessa jätettävä suoraan paihijaoston johtokunnalle. Kansainvälisten kilpailujen vastalausemaksu ion Smk 25 : - , kansallisten

Smk 10 : - . Painijaoston johtokunnan päätöksen vetoamisesta kts. SVUL:n toimintasääntöjen 50 §:ä.

d) Kilpailujen ylituomarin tai palkintotuomarilautakunnan päätöksistä voidaan niissä tapauksissa, joissa mainittuja päätöksiä ei ole erikoisesti mainittu lopullisiksi, vedota painijaoston johtokuntaan. Vetoamismaksu Smk 10 : - jää painijaoston kassaan. Asianomaisen saatua tiedon siitä päätöksestä, johon vetoaminen kohdistuu, on vetoamiskirja 14 päivän kuluessa jätettävä Liiton toimistoon.

Klrjallinen vastalause on käsiteltävä tunnin kuluessa. Jos ottelun päätökseen tyytymätön vastalausein haluaa asian uudestaan palkintotuomarilautakunnan harkittavaksi, on hänen suoritettava vastalausemaksu heti ottelun päätyttyä tai viimeistään ennen kuin seuraava erä hänen sarjassaan painii.

Vastalause ynnä mahdollinen todistusainehisto esitettäköön puolen tunnin kuluessa ottelun päättymisestä lukien.! Palkintotuomariautakunnan uusi päätös asiassa on lopullinen, joten siitä ei voi vedota.

 

VIII.
TULOSTEN ARVOSTELU.

42 §.

Arpa määrää painijärjestyksen, jota on noudatettava kilpailujen loppuun saakka. (Vrt § :ää 18 sekä lukua X: Ohjeita palkintotuamareille).

Selkävoitto arvostellaan 1:llä, paremmuusvoitto 1/2:lla ja ratkaisematan 0:lla.

Välillisiä voittoja ei hyväksytä.

Kilpailijaa ei enää saa päästää painimaan, jos hänellä on:

1)   2     häviötä;

2)   1 1/ 2   "       ja 1 ratkaisematon;

3)   1     häviö     "   2 ratkaisematonta;

4)   1/ 2 häviötä  "   3       "

5)                            4       "

6) jos hänet on eratettu, tai jos hän on kakonaan luopunut otteluista, ylituomarille ilmoittaen ennenkuin parien ottelulista allekirjoitettuna on ilmoitustaululle kiinnitetty (kts. §:iä 24, 38, 39 ja 40);

7) milloin hän lääkärin lausunnon ja palkintotuomarien harkinnan mukaan ei enää kykene kilpailuja jatkamaan;.

8) jos hän liikapainonsa vuoksi ei enää ole oikeutettu kilpailuja jatkamaan;

Tämän pykälän kohtia 1-5 ei kuitenkaan tule soveIluttaa enää silloin, kun jälelIa vain on niin monta kilpailijaa kuin on jaettavia palkintoja.

Jos kaksi painijaasamalla kertaa pitäisi häviöiden ja ratkaisemattomien otelujen vuoksi erottaa kilpailusta, vaikka jaettavien palkintojen Iukumäärä vaatisi vain yhden erottamista, niin on etusija annettava siIle painijalle, a) jolla on vähemmän häviöitä, b) jolla on useampi voitto) c) joka on saavuttanut voittonsa lyhemmässä ajassa, d) joka on kevyempi.

43 §.

Palkintojärjestys määrätään, ottaen huomioon  a i n o a s t a a n  kilpailussa  l o p p u u n   s a a k k a   s ä i l y n e e t  (siis arvosteltaessa on mukaan luettava  v ä h i n t ä i n  yhtä monta kilpailijaa kuin on jaettavia palkintoja, muutamissa tqpauksissa enemmänkin), seuraavasti :

Sarjansa voittaja on silloin se painjja,

Samoiri ratkaistaan toistenkin palkinnonsaajain järjestys.

 

IX.
SEKALAXSIA MAARA YKSIA.

44 §.

Tasoituskilpailuja voidaan järjestää kahden rinnakkaisen sarjan painijain kesken, jos jossakin sarjassa on ainoastaan yksi painija. Tällöin painavamman sarjan mies saa 1:sen palkinnon, jos hän selkävoitoin voittaa kaikki vastustajansa.

45 §.

Kunniapalkinnosta voivat kjlpailla keskenaan ainqastaan, kahden rlnnakkaisen sarjan voittajat. Ei kuitenkaan siten, että esim. II sarjan voittaja ottelisi sekä I että III sarjan voittajan kanssa.

46 §.

Muissa suhteissa noudatetaan Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton yleisiä kilpailusääntöjä .

 

X.

OHJEITA PALKINTOTUOMAREILLE.

Esimerkkejä painiparien järjestämisestä ja selontekotaulukkoon tehtävistä merkinnöistä:

Kilpailuun ottaa osaa eräässä sarjassa 16 painijaa (palkintoja on määrätty 3); ja ratkeavat heidän ottelunsa seuraavaan tapaan (lihavalla merkitty osoittaa voittajaa):

I erä:

II erä:
1 - 2 aika 5.50 1 - 3      ratk.
3 - 4 ratk. 2 2 - 4    aika 3.09
5 - 6 paremmuusvoitto,
        aika 16.00
5 - 7      paremmuusvoitto,
             aika 20.00
7 - 8 paremmuusvoitto,
        aika 20.00
6 - 8      aika 1.45
9 - 11    aika 0.28
9 -10 ratk. 10 -12   ratk.
11 - 12 aika 7.05 14 - 15 3 aika 5.40
13 114 aika 9.20 16 siirtyy seuraavaan erään, jossa sen tulee
15 - 16 aika 18. otella kahdesti
   
   

III erä:

IV erä:
16 - 1     aika 0.45
3 - 5       ratk.
1 - 4      paremmuusvoitto,
             aika 20.00
4 - 6 4     paremmuusvoitto,
              aika 16.00
3 - 8 7    aika 0.00
5 - 9 8    aika 1.32
7 5 - 9      aika 6.05 10 9 - 11 ratk.
8 - 10      ratk. 12 10 - 14 paremmuusvoitto,
11 - 14    paremmuusvoitto,
               aika 20.00
                aika 16.00
12 - 16 6 aika 4.49  
   
   

V erä:

VI erä:
1 - 5       aika 19,45 1 - 11      aika 3.30
3 11 - 11 aika 10.20
4 - 14     ratk.
4 - 5        paremmuusvoitto,
               aika 16.00
  14 siirtyy
   
   

VII erä:

 
14 - 1     paremmuusvoitto,
              aika 20.00
 
4 - 11 12 aika 8.10  
5 - 14     aika 4.38  

Kts. searaavan sivun tau lukkoa!

____________________

1 N:o 13 keskeytti ottelun sekä lopetti kilpailun loukkauduttuaan, aika 9.20. N:o 14 saa voiton ia N:o 13 poistetaan 1:senä
2 N:o 2 on saanut 2 selkähäviötä ja poistetaan 2:sena.
3 N:o 15 sai toisen selkähäviön ja poistetaan 3:ntena.
4 N:o 6:lla on nyt 1 selkähäviö ja 2 huonommuushäviötä, joten 4:ntenä poistetaan.
5 N:o 7 poistetaan 5:ntenä samasta syystä kuin N:o 6.
6 N:o 16 saatuaan 2 selkähäviötä poistetaan 6:ntena.
7 N:o 8 ei saapunut ottelemaan, joten hänet poistetaan 7:ntenä.
8 N:o 9 saatuaan 2 häviötä ja 1 ratkaisemattoman poistetaan 8:ntena.
9 N:o 10:llä on nyt 4 ratkaisematonta ia poistetaan 9:ntenä.
10N:o 12 saatuaan 1 1/ 2 häviötä ja 1 ratk. poistetaan 10:ntenä.
11N:o 3 3:n ratkaisemattoman ja 1 häviön perusteella poistetaan 11:ntenä.
12N:o 11 1:n ratkaisemattoman ja 2:n häviön pelusteella poistetaan 12:ntena.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Palk.
1   +
5,20
O +1/2
20,00
-           +
3,30
    +1/2
20,00
  +
0,45
  III
2 -     -                          pois    2:na  
3 O     O O     +
0,00
    -              "       11:ntenä
4 -
1/2
+
3,09
O   +1/2
16,00
+1 72
16,00
        +
8,10
    O       II
5 +
19,45
  O -
1/2
  +1/2
16,00
+1/2
20,00
  +
1,32
        +
4,38
      I
6       -
1/2
-
1/2
    -                    "       4:ntenä  
7         -
1/2
    -
1/2
-                  "       5:ntenä
8     -     +
1,45
+1/2
20,00
    O                "       7:ntenä
9         -   +
6,05
    O -              "       8:ntenä
10               O O   O O            "       9:ntenä
11 -   +
10,20
-         +
0,28
O   +
7,05
  +1/2
20,00
       "       12:ntenä
12                   O -     -
1/2
  +
4,49
   "       10:ntenä
13                           -        "       1:nä
14 -
1/2
    O -           -
1/2
+1/2
16,00
+
9,20
  +
5,40
   
15                           -   -    "       3:ntena
16 -                     -     +
18,26
     "       6:ntena
       
   
      1 4 5 14
III 1   +1/2
20,00
- +1/2
20,00
II 4 -
1/2
  +1/2
16,00
O
I 5 +
19,45
-
1/2
  +
4,28
- 14 -
1/2
O -  

O = ratkaisematon; +1/2 = paremmuusvoitto eli 1/2 voittoa;
-1/2 = huommuushäviö eli 1/2 häviötä.

 

 

 

K A N S A I N V Ä L I S E N   A M A T Ö Ö R I P A I N I L I I T O N

(International Amateur Wrestling Federation) (I. A. W. F.)

 

SÄÄNNÖT
RANS KALAI S-SUOMALAISESSA

ELI

KREIKKALAIS-ROOMALAISESSA
PAINISSA

Voimassa vuodesta 1922 lähtien.

Näitä sääntöjä on noudatettava kaikissa kansainvälisissä kilpailuissa.

_____

1 §.

Kilpailijalla täytyy olla lyhyeksi leikatut kynnet, eikä hänellä saa olla teräviä esineitä tai sormuksia, jotka voivat vahingoittaa vastustajaa; samoin pitää kilpailijalla olla siisti puku ja sen alIa painivyö. Painijalla ei saa olla painiessaan suurikorkoisia kenkiä tai nauloja anturoissa. Painija älköön myöskään olko sivelty rasvapitoisilla aineilla. Painipuvun tulee ylettyä reiden puoliväliin, ja saavat käsivarsi- ja kaula-aukko olla korkeintaan 20 sm. (2 kämmenen leveyttä) avonaiset.

2 §.

Painosarjat:

0lympialaisten kisojen ja maailmanmestaruuskilpailujen osanottajat jaetaan painonsa mukaan seuraaviin sarjoihin:

Kärpässarja paino 58 kg tai vähemmän
Höyhensarja " 62 " " "
Kevytsarja " 67,5 " " "
Kevyt keskisarja " 75 " " "
Raskas keskisarja " 82,5 " " "
Raskas sarja " yli 82,5 " " "

Punnitus toimitetaan kilpailupäivänä ja alkaa se 2 tuntia ennen kilpailun alkua. Arpomisen toimittavat palkintotuomarit. Myöskin voi kilpailija itse nostaa arpansa. Jos arpomisessa kaksi saman maan edustajaa saa perättäiset numerot, niin vaihdetaan numerot siten, että esim. n:o 2 saa n:o 3:n j.n.e. Jos kilpailut kestävät enemmän kuin kaksi päivää, toimitetaan punnitus uudelleen joka toinen päivä. Uudestaan punnittaessa kilpailija ei saa painaa enempää kuin 2kg. yli sarjansa painorajan. Kilpailija punnitaan alastomana.

3 §.

Otteluaika:

Ottelujen pituus on korkeintaan 20 + 6 min

4 §.

Palkintotuomarilautakunta :

Palkintotuomarilautakunnan muodostaa ylituomari ja 4 tuomaria, joista yksi, erotuomari, ohjaa ottelua. Tuomareista tulee kahden olla puolueettomasta maasta. Selkävoitto kelvoitetaan, jos erotuomari ja ainakin yksi muista tuomareista sen hyväksyy.

Ellei kumpikaan painija säädetyn 20 min. kuluessa saa selkävoittoa, ratkaiskoot tuomarit ottelun äänestyksellä. Äänestyksessä antakoot tuomarit, kukin erikseen keskenään neuvottelematta, äänensä ylituomarille. Jos tuomarien äänet lankeavat tasan, julistakoon ylituomari painijoista voittajaksi sen, joka on osoittautunut   t a i t a v a m m a k si,   y r i t t e l i ä ä m m ä k s i,   v o i m a k k a a m ma k s i   ja  
k e s t ä v ä m m ä k s i  tai määrätköön painia jatkettavaksi 6 min, mattopainina, jolloin painijain on, ensin toisen, sitten toisen, arvan määräämässä järjestyksessä oltava 3 minuuttia matossa. Naiden 6 minuutin aikana saavutettuja selkävoittoja ei oteta huomioon, vaan ottelua jatketaan keskeyttämättä. Tämän 6 minuutin uusintapainin jälkeen palkintotuomarit äänestäen, kuten aikaisemminkin, ratkaisevat ottelun jommankumman painijan hyväksi.

Pisteitä ei ole laskettava, vaan on ottelua arvosteltava kokonaisuudessaan.

5 §.

Kahden häviön jälkeen ei pairlija enää saa jatkaa kilpailua. (Kts. myös § 14).

6 §.

Painimaton tulee olla vähintäin 5 X 5 metriä.

7 §.

Ottelu:

Ennen ottelun alkua seisovat painijat maton vastakkaisjssa kulmissa. Astuen toisiaan vastaan tervehtivät he ojentamalla toisillen ojkean kätensä, tekevät täyskäännöksen ja aloittavat painin. Ottelun jälkeen kättelevät painijat taas toisiaan.

Ottelu alkaa ja päättyy ainoastaan ylituomarin tai erotuomarin annettua merkin.

8 §.

Kielletyt otteet:

Lanteiden alapuolelta ei saa mitään otetta ottaa. Lukuunottamatta vastustajan käsiä ja käsivarsia ei saa mihinkään muuhun osaan hänen ruumistansa tarttua muutoin kuin koko kouralla. Vastustajan kasvoihin, silmäkulmien ja suun väliseen osaan ei saa tarttua. Samoin kielletään tarttumasta kurkkuun, pukuun, vyöhön, myös painivyöhön; myöskin jalkakoukku, Iyöminen, potkiminen, kynsiminen, nipistäminen ja tukasta vetäminen ovat kjelletyjä. Vastakkaista eli ristivyöotetta tehtäessä täytyy otteen tekijän ensin laskeutua polvilleen, ennenkuin vastustajan yläruumiin mikään osa keskettaa maata. Silta on murrettavapoinamalla. Sillassa olevaa vastustajaa ei siis saa nostaa ja sen jälkeen Iyödä alas. Kädenvääntöä (hammerlock) ja kädensidontaa (backhammer) tehtäessä ei saa kyynärvartta nostaa pitemmälle kuin kohtisuoraksi olkavartta vastaan. Kielletyn otteen jälkeen on paini aloitettava uudelleen joko pystystä tai matosta, riippuen siitä, missä asennossa painijat olivat, kun ote tehtiin. Jos sjtävastoin painija kiellettyä otetta tehdessään itse joutuu vaikeaan asemaan, jatketaan painia keskeytymättä.

Tuomarien on kiellettävä erittäin vaaralliset otteet, kuten esim. hengitystä estävät otteet, käsivarren kiertäminen, sormeen tarttuminen ja sen murtaminen.

Tuomarit ratkaisevat, onko ote siksi vaarallinen, että sen käyttö on kiellettävä.

9 §.

Varoitukset ja erottamiset:

Painija, joka tarkoituksellisesti pyrkii pois matolta tai on syypää muihin virheisiin, saa varoituksen.

Painija, joka saman ottelun aikana on saanut 3 varoitusta, julistetaan hävinneeksi.

Erittäin raskauttavissa olosuhteissa voidaan tällainen häviö tuomita jo ensimmäisen rikkomuksen jälkeen.

10 §.

Jos painija nenänsä verenvuodon, vaatteiden epäkuntoon joutumisen tai jenkun muun samantapaisen, todistettavan syyn takia keskeyttää ottelun eikä voi jatkaa sitä 5 min. väliajan jälkeen, tuomittakoon hänelle häviö. Väliaika myönnetään samalle painijalle vain kerran kunkin ottelun aikana.

Jos painija ei kolmasti kutsuttuna saavu ottelemaan, julistetaan hänen vastustajansa voittajaksi.

Osanottajan, joka keskeyttää ottelun [s.o. joutumatta harteilleen antaa toiselle voiton tai muuten luvattomasti ottelun keskeyttää] katsotaan luopuneen koko kilpailusta.

11 §.

Selkähäviö:

Se, jonka molemmat hartiat yht'aikaa koskettavat mattoa, on hävinnyt. Hartiapyörähdys (rullaus) luetaan myös häviöksi. Häviön pitää kuitenkin olla selvä.

Jos painijan joutuessa selälleen joku muu osa hänen ruumiistaan kuin pää on maton ulkopuolella, ratkaisevat palkintotuomarit, hyväksytäänkö häviö vai ei (katso 4 § kosk. häviötä). Maton ulkopuolella tehdystä heitosta sallitaan painijan vetää tai kantaa vastustaja matolle. Tällöin ei saa otetta kuitenkaan muuttaa.

Palkintotuomarit ratkisevat odottamattomat ja epämääräiset tapaukset.

12 §.

Samasta maasta saa samaan sarjaan ottaa osaa seuraavat määrät painijoita:

a) Olympialaisiin kisoihin :2 vakinaista ja 2 varamiestä;

b) maailmanmestaruuskilpailuihin: 3 vakinaista ja 2 varamiestä. [Huom.! Ainakin toistaiseksi vain olympialaisissa kisoissa ratkaistaan maailmanmestaruus.]

13 §.

Ainoastaan 3 paIkintoa jaetaan.

14 §.

Loppakilpailussa, s.o. otteIuissa, joihin ottavat osaa vain palkinnonsaajat, lasketaan myöskin välillisesti saadut voitot (A voittaa B :n, B voittaa C :n, siis on A täten voittanut myös C :n). Se, joka ensimmäisessä erässä ei ole joutunut painimaan, ottelee ensimmäisenä sen kanssa, jolla on alin numero   e n s i m m ä i s e n   a r v o n n a n   m u k a a n,   j o k a   m u u t e n k i n   o n   v o i m a s sa.   [Suomalaisen tuIkinnan mukaan ottelut tulee järjestää jatkuvasti alkuperäise arvan mukaan loppukilpailuissakin.]

15 §.

Jos kahdeIla tai kolmella painijaIla on yhtä monta voittoa, on se etusijaIla, joka on voittanut toisen. SeIkävoitto on työvoittoa arvokkaampi. [Tasapelin sattuessa ratkaiskoon paino tai arpa.]

16 §.

I.A.W.F:n kreikkalais-roomalaisen jaoston johtokunta ratkaisee kaikki muut kysymykset. Samoin on mainittu johtokunta vastuussa ylituomarin ja tuomarien pätevyydestä.

 

 

 

SUOMEN
VAPAAPAINIMESTARUUSKILPAILUJEN
SÄÄNNÖT

_____

I.

MESTARUUSKILPAILUJA KOSKEVIA ERIKOISMÄÄRÄYKSIÄ.

1 §.

Suomen vapaapainimestaruuskilpailut pidetään vuosittain huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina ja sitä edellisenä lauantaina.

2 §.

Suomen vapaapajnimestaruuskilpailujen toimeenpanosta lopullisesti päätetään Liittohallinnon syyskokouksessa. Luvanhakuun nähden ovat voimassa yleisten kilpailusääntöjen määräykset.

3 §.

Suomen vapaapainimestaruuskilpailujen kutsu on julkaistava Liiton määräämissä lehdissä kuukautta ennen kilpailuja.

4 §.

Osannottoilmoitukset Suomen vapaapainimestaruuskilpailuihin on tehtävä seuran puolesta kirjallisesti vähintäin 10 päivää ennen kilpailuja. Osanottomaksun, 5 mk kilpailijaa kohti, on seurattava itmoittautumista.

5 §.

Mestaruuskilpailuihin saavat ottaa osaa kaikki, vähintäin 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset, jotka ovat puhdasmaineisia ja amatöörejä.

6 §.

Sarjansa lopullinen voittaja julistetaan kilpailuvuoden Suomen vapaapainimestariksi sarjassaan, ja hän saa Liiton mestaruusmitalin sekä ensimmäisen palkinnon. Lisäksi jaetaan kussakin sarjassa vähintäin kahdelle seuraavaIIe palkinto.

7 §.

Painijaosto määrää ylituomarin.

 

II.

JÄRJESTELYSÄÄNINÖT.

A. Yleisiä määräyksiä.

8 §.

Kilpailijat jaetaan painonsa mukaan seuraavaan seitsemään sarjaan:

    Naulaa   Kiloa
Kärpässarja   123   56
Höyhensarja   134   61
Kevytsarja   145   66
Välisarja   158   72
Keskisarja   174   79
Raskas keskisarja   191   87
Raskassarja yli 191 yli 87

9 §.

Painimaton tulee olla vahintäin 5 X 5 m.

10 §.

Parien järjestely toimitetaan SVUL:n ranskalais-suomalaisten painisääntöjen mukaisesti.

 

B. Palkintotuomarilautakunta.

11 §.

Palkintotuomarilautakunnan muodostaa ylituomari ja nelja tuomaria, joista yksi erotuomarina ohjaa ottelua. Ylituomari määrää erotuomarin kuhunkin otteluun. Selkävoitto kelvoitetaan, jos erotuomari ja ainakin yksi muista tuomareista sen hyväksyy. Ellei kumpikaan painija päätetyn 10 minuutin kuluessa saa selkävoittoa, äänestäkööt tuomarit siitä, kenelle voitto annetaan, siten että he kukin erikseen keskenään neuvottelematta antaa äänensä ylituomarille. Jos tuomarien äänet lankeavat tasan, voi ylituomari määrätä n.s. paremmuusvoiton sille painijalle, joka on osoittautunut taitavamniaksi, yritteliäämmäksi, voimakkaammaksi, kestavämmäksi sekä todellisesti paremmaksi, tai määrätä edelleen painittavaksi viiden minuutin ajan. Tällaisia viiden minuutin painijaksoja ei sallita useampia kuin yksi. Ellei selkävoittoa saavuteta tämän viiden minuutin aikana, niin on määrättävä paremmuusvoitto.

 

C. Ottelusäännöt.

12 §.

Ennen ottelun alkua seisovat paitlijat maton vastakkaisissa kulmissa. Astuen toisiaan vastaan tervehtivät he ojentamalla toisilleen oikean kätensä, astuvat pari askelta taaksepäin ja aloittavat ottelun.

13 §.

Otteluaika .

Otteluajan pituus on korkeintaan 10 + 5 min.

14 §.

Kielletyt otteet .

Painijat voivat tarttua toisiinsa miten ja mistä he haluavat, ottaen huomioon kuitenkin seuraavat poikkeukset: hiuksiin, lihaan, korviin, sukupuolielimiin tai vaatteisiin ei saa tarttua. Sormien ja varpaiden vääntäminen on kielletty. Lyöminen, potkiminen, silmille painaminen, hiuksista vetäminen, työntäminen ja tukahuttaminen ovat niinikään kiellettyjä, eikä mikään ote, joka saattaa vahingoittaa hengenvaarallisesti tai tehdä raajarikkoiseksi, tai jonka tarkoituksena on tuottaa vastustajalle sellaisia kipuja, jotka saattavat aiheuttaa hänelle häviön, ole sallittu.

Jokainen sääntöjen mukainen ote ja kamppiinlyöminen ovat sallittuja, paitsi kokonelson, kuristaminen, olkavarsiheitto kämmen ylöspäin käännettynä, varvasote, pään ja ruumiin sakset, kädenvääntö, käden ja jalan tattaminen selkäänpäin käsi tai jalka tukena.

15 §.

Varoitukset ja erottamiset.

Painija, joka tarkoituksellisesti pyrkii pois matolta tai on ,syypää muihin virheisiin, saa varoituksen.

Painija, joka saman ottelun aikana on saanut kolme varoitusta, julistetaan hävinneeksi. Erittäin raskauttavissa olosuhteissa voidaan tällainen häviö tuomita jo ensimmäisen rikkomuksen jalkeen.

Jos painija ei kolmasti kutsuttuna saavu ottelemaan, julistetaan hänen vastustajansa voittajaksi, sekä katsotaan painijan luopuneen koko kilpailusta. Samoin on myöskin osanottaja, joka keskeyttää ottelun ilman palkintotuomarien antamaa lupaa, eronnut kilpailuista.

16 §.

Jos painija nenänsä verenvuodon takia, vaatteiden epäkuntoon joutumisen tai jonkun muun samantapaisen syyn takia keskeyttää ottelun palkintotuomarien luvalla eikä voi jatkaa sitä kymmenen minuutin väliajan jälkeen, tuomittakoon häneIle häviö.

17 §.

Selkähäviö.

Selkähäviö katsotaan tapahtuneeksi, kun painijan molemmat hartiat samaIla kertaa painuvat mattoon niin, että erotuomari voi vakuuttautua siitä, että molemmat hartiat todellakin yht'aikaa ovat koskettaneet mattoon.

Hartiapyörähdystä (ruIlausta) ei lueta häviöksi.

18 §.

Kolmen häviön jälkeen ei painija enää saa jatkaa kilpailua.

19 §.

Kun painijat ovat joutuneet mattoon ja toinen on päässyt toisen pääIle, ei erotuomarin (joka vastaa ajasta) ole sal- littava hänen pysyä tässä asennossa kauemmin kuin kaksiminuuttia, eIlei hän tämän ajan kuluttua todeIlakin tee hyökkäystä, joka erotuomarin mielipiteen mukaan voi tuottaa voiton. EIlei näin tapahdu, tulee erotuomarin komentaa molemmat miehet asettumaan uudeIleen pystyyn maton keskeIle.

20 §.

Jos hävinneen painijan vartalosta on osa, ei kuitenkaan pää, maton ulkopuoleIla, ratkaisevat palkintotuomarit hyväksytäänkö häviö vai ei. Maton ulkopuoleIle tehdystä heitosta saIlitaan painijan vetää tai kantaa vastustajansa matoIle. TäIlöin ei saa otetta kuitenkaan muuttaa tai parantaa.

Jos toisen painijan pää tai olkapää joutuu maton ulkopuoleIle, tulee erotuomarin määrätä painijat keskeyttämään otteensa ja menemään takaisin maton keskeIle, joIloin se, joka oli pääIläpäin, kun ote keskeytettiin, on oikeutettu uudelleen asettumaan päällepäin, ja, jos hän haluaa, ottamaan saman otteen.

 

D. Palkintojärjestyksen määrääminen.

21 §.

Palkintojärjestys määrätään seuraavasti:

I. Palkinnonsaajain keskinäisistä otteluista.

  1) Sarjansa voittaja on silloin se painija, jolla on eniten voittoja. Samoin ratkaisee voittojen lukum 1) Sarjansa voittaja on silloin se painija, jolla on eniten voittoja. Samoin ratkaisee voittojen lukumäärä toistenkin palkinnonsaajain jä
  2) Jos kahdella painijalla on yhtä monta voittoa, niin on se etutilalla
   a) joka on voittanut toisen;
   b) jolla on vähemmän häviöitä.
  3) Jos kolmella tai useammalla painijalla on yhtä monta voittoa, on se heistä etutilalla, jolla on vähemmän häviöitä. .

II. Ellei järjestys palkinnonsaajain keskinäisistä otteluista selviä, on otettava huomioon kaikki ottelut.

  Tällöin on etutilalla se,
   a) jolla on vähimmän häviöitä;
   b) jolla on eniten voittoja;
   c) joka on kevyempi;
   d) selkävoitto on työvoittoa arvokkaampi.

22 §.

Muissa soveltuvissa kohdissa on noudatettava SVUL:n ranskalais-suomalaisen painin sääntöjä.

 

 

 

KANSAINVÄLISEN AMATÖÖRIPAINILIITON

(International Amateur Wrestling federation) (I. A. W. F.)

SÄÄNNÖT VAPAAPAINISSA

(CATCH-AS-CATCH-CAN)

_____

I. SÄÄNTÖ. - TOIMIHENKILÖT.

Jokaisessa painikilpailussa pitää olla erotuomari, kaksi tuomaria, yksi ajanottaja ja kaksi vaakasihteeriä.

Tuomarit eivät ole oikeutetut määräämään häviötä, vaan tulee heidän kummankin pitää pöytäkirjaa pisteistä, joita painijat saavat kussakin ja kaikissa otteluissa. Siinä tapauksessa, ettei kumpikaan painija saa selkävoittoa vastustajastaan, ratkaistaan paini tuomarien tekemien pistemerkintöjen mukaan, jotka ovat tehtävät kirjallisesti. Elleivät tuomarit pääse yksimielisyyteen, tai jos painijain pisteluku on sama, ratkaisee asian erotuomari, joka, jos hän sen hyväksi katsoo, määrää edelleen painittavaksi viiden minuutin ajan, tal tekee lopullisen päätöksen jommankumman painijan eduksi. Tällaisia viiden minuutin painijaksoja ei sallita useampia kuin yksi, ja määräajan umpeenkuluttua on erotuomarin velvollisuus, ellei selkähäviöta ole tapahtunut, antaa lopullinen päätös jommankumman painijan eduksi. Yksinomaan erotuomarin asiana on todeta selkähäviö, joka luonnollisestikin päättää painiottelun (The bout'in). Tuomarien yllämainittuja oikeuksia lukuunottamatta on koko painin valvominen ylituomarin asia, ja on hänen ratkaisunsa lopullinen ja vetoamaton. Edelleen on erotuomarilla ottelun aikana oikeus päättää Kaikissa kysymykseen tulevissa asioissa, mikäli niistä ei ole erityisesti määrätty näissä säännöissä.

Pisteitä tulee tuomarien antaa loppuun suoritetuista liikkeistä, joiden tulosta saattaa pitää tekijälleen todellisesti ansiollisena vastustajaan nähden. Siinä tapauksessa, ettei kumpikaan painija pysty osoittamaan todellista etevämmyyttä vastustajaansa verraten, on tulos ratkaistava sen eduksi, joka on osoittanut suurempaa voimaa hyökkäyksissä. Sen seuran, joka pitää tai järjestää kilpailut, tulee vastata toimivan erotuomarin ja tuomarien pätevyydestä. Olympialaisten kisojen tai maailmanmestaruuskilpailujen erotuomarin ja tuomarien määrääminen kuuluu Kansainväliselle Liittoneuvostolle (the Council of the International Federation). Neuvosto ei ole oikeutettu valitsemaan erotuomareiksi tai tuomareiksi muita kuin niitä henkilöitä, jotka kunkin maan hallitseva urheiluliitto on kirjallisesti tällaiseen tehtävään ehdottanut. Kukaan muu kuin edellämainitulla tavalla valittu henkilö ei voi toimia erotuomarina tai tuomarina Olympialaisissa kisoissa tai maailmanmestaruuskilpailuissa.

Ammattiopettajaa, neuvojaa tai treenaria ei missään tapauksessa saa valita erotuomariksi tai tuomariksi, eikä ole sallittava heidän tässä ominaisuudessa esiintyä tai millään tavalla olla mukana painikilpailujen järjestämisessä tai johdossa.

2. SÄÄNTÖ. - MATTO.

Painin tulee tapahtua maassa tai korokkeella, joka ei ole enempää kuin 4 jalkaa korkea ja jonka neliömitta ei olle vähempää kui 26 jalkaa - jolloin ainakin 4:n jalan levyisen reunan tulee jäädä joka suunnalle painimaton ja korokkeen reunojen väliin. Korokkeen sivuilla pitää olla lautareunat ja tulee niiden olla viettävät.

Painimaton neliömitta ei saa olla pieQempi kuin 16 jalkaa. Sen täytyy olla vähintäin 3:n tuuman paksuinen sekä pysyä liikkumattomana jalkojen alla ja olla peitetty purjekankaalla tai muusta sellaisesta kankaasta tehdyllä päällisellä, jonka tulee olla kulmista tiekasti kiinnitetty, jotta pinta pysyy sileänä.

Korokkeen ympärillä ei saa olla pylväitä eikä nuoria.

3. SÄÄNTÖ. - JAKO.

Painijat on arvottava siten, että voidaan olla varmoja siitä, ettei kukaan (lukuunottamatta onnettomuustapausta tai kilpailusta luopumista) jää ilman vastustajaa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Senjälkeen on perättäiset voittajat, kierros kierroksen jälkeen, välttäen mikäli mahdollista asettamasta saman kansallisuuden painijoita vastakkain; järjestettävä pareiksi, kunnes tullaan loppuotteluun (The final bout). Ne kllpailijat, fotka ovat painineet voittajan kanssa, painivat keskenään toisesta palkinnosta, jaettuina pareihin yllämainitulla tavalla.

Kolmannesta palkinnosta ottelevat keskenään kaikki toisen palkinnon saajalle viimeisessä erässä hävinneet painijat, ja tapahtuu parien jako kuten edellä.

4. SÄÄNTÖ. - P AINIJAIN PUKU.

Painijain tulee olla säädyllisesti puetut kaulasta reiden puoliväliin asti ulottuvaan hiattomaan, vartalonmukaiseen pukuun ja varustetut atleettihousuilla trikoon alla. He voivat olla paljain jaloin tai voi heillä olla sukat ja puolikengät tai kengät, joiden tulee olla pehmeästä nahasta, purjevaatteesta tai kumista, mutta niissä ei saa olla ulkonevia metalliosia.

Metallisoljilla varustettuja vöitä tai sukkanauhoja ei saa käyttää eikä myöskään sormuksia. Erotuomarin tulee tarkastaa, että painijain sormien kynnet ovat lyhyiksi leikatut ja ettei kilpailijoilla ole päällään mitään sidettä, öljyä, rasvaa, hartsia tai rnuuta ainetta, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai kipua vastustajalle tai olla eduksi hänelle itselleen.

5. SÄÄNTÖ. - OTTELU (THE BOUT).

Aika yhtä ottelua (bout'ia) varten on rajoitettava kymmeneksi minuutiksi (lukuunottamatta 1:ssä säännössä olevia määräyksiä), jonka jälkeen, ellei selkähäviötä ole tapahtunut (mikä heti lopettaa bout'in), päätös on annettava I:ssä säännössä mainitulla tavalla.

Ottelun kestäessä tule ajanottajan selvästi ja ääneen ilmoittaa kukin kulunut minuutti. Vaikka jostakin syystä sattuu tilapäinen keskeytys painin aikana, ei ajanottajan tarvitse ottaa lukuun keskeytyksen aiheuttamaa aikaa. Ottelu alkaa ajanottajan huutaessa "Aika" ("Time"). Painijain tulee antaa toisilleen kättä, hejttää irti, mennä taaksepäin ja heti olla valmiit puolustamaan itseään.

Painijat voivat tarttua toisiinsa miten ja mistä he haluavat, ottaen huomioon seuraavat poikkeukset: hiuksiin, lihaan, korviin, sukupuolielimiin tai vaatteisiin ei saa tarttua. Sormien ja varpajden vääntäminen on kielletty. Lyöminen, potkiminen, silmille painaminen, hiuksista vetäminen, työntäminen ja tukehuttaminen on kielletty, eikä mikään ote, joka saattaa vahingoittaa hengenvaarallisesti tai tehdä raajarikkoiseksi tai jonka tarkoituksena on tuottaa vastustajalle sellaisia kipuja, jotka aiheuttavat hänelle häviön, ole sallittu.

Jokainen sääntöjen mukainen ote ja kamppiin lyöminen on sallittu, paitsi kokonelson, kuristammen (The Strangle), olkavarsiheitto kämmen ylöspäin käännettynä (The Flying Mare with a tvist), pään ja ruumiin sakset (Scissors on head or body), kädenvääntö (The Hammerlock), käden ja jalan taittaminen selkään päin, käsi tai jalka tukena (The Arm or Foot up the back with a bar).

Kukin painija on oikeutettu saamaan apua kahdelta avustajalta, mutta mitään neuvoa tai ohjetta eivät nämä eikä kukaan muukaan saa antaa kilpailijalle ottelun aikana. Rikoksesta tätä sääntöä vastaan voi erotuomari erottaa kilpailusta painijan, joka siten on saanut neuvon tai ohjauksen.

Kukaan painija ei saa ottaa osaa painikjlpailuun, ellei häntä ole hyväksytty niiden sääntöjen mukaisesti, jotka ovat voimassa painikilpailuja varten, tai ellei vaakasihteeri ole häntä punninnut.

Kun painijat: ovat joutuneet mattoon ja toinen on päässyt toisen päälle, ei erotuomarin (joka vastaa ajasta) tule sallia hänen pysyä tässä asennossa kauemmin kuin kaksi minuuttia, ellei hän tämän ajan kuluttua todellakin tee hyökkäystä, joka erotuomarin mielipiteen mukaan voi tuottaa voiton. Ellei näin tapahdu, tulee erotuomarin komentaa molemmat miehet asettumaan uudelleen pystyyn m:aton keskelle.

Jos toisen painijan pää tai olkapää joutuu maton ulkopuolelle, tulee erotuomarin määrätä painijat keskeyttämään otteensa ja menemään takaisin maton keskelle, jolloin se, joka oli pääIläpäin, kun ote keskeytettiin, on oikeutettu uudelleen asettumaan pääIlepäin, ja, jos hän haluaa, ottamaan saman otteen.

Jos molemmat painijat kokonaan joutuvat maton rajojen ulkopuolelle, tulee erotuomarin heti käskeä heitä menemään takaisin keskelle ja jatkamaan pystystä, eikä sallittava heidän pltää maton rajojen ulkopuolella ottamaansa otetta.

Jos toinen painijoista joutuu kokonaan maton rajojen ulkopuolelle, tulee erotuomarin heti keskeyttää paini ja oman mielensä mukaisesti käskeä painijat jatkamaan painja maton keskellä samasta otteesta, joka oli olemassa kun paini keskeytyi.

6. SÄÄNTÖ. – RANGAlSTUKSIA.

Jatkuvasta maton rajojen ylimenemisestä voi erotuomari erottaa syyllisen.

Yrityksestä käyttää kiellettyä otetta tai sellaisen tekemisestä senjälkeen kun erotuomari on antanut kaksi varoitusta, on syyllinen erotettava.

Tämä koskee yksityistä ottelua, mutta jos painija painikilpailun aikana erotuomarin mielestä on antanut todisteen aikomuksestaan koettaa saada voitto käyttämällä kiellettyjä otteita (Foul Holds), tulee erotuomarin, riippumatta siitä, onko kaksi varoitusta annettu tai ei, erotettava hänet.

Se, joka erotuomarin käskystä huolimatta kieltäytyy päästämästä luvatonta otetta irti, on erotettava.

Öljyn, rasvan y.m.s. käyttämisestä (kts. sääntöä 4) on syyllinen rangaistava erottamalla.

7. SÄÄNTÖ. – SELKÄHÄVIÖ.

Selkähäviö katsotaan tapahtuneeksi, kun painijan molemmat hartiat samalla kertaa on painettu mattoon kyllin pitkäksi ajaksi, jotta erotuomari voi vakuuttauttua siitä, että molemmat. hartiat todellakin yht'aikaa koskettavat tai ovat koskettaneet mattoon.

Hartiapyörähdystä (rullausta) ei lueta häviöksi.

8. SÄÄNTÖ.

Sarjojen luku on 7 seuraavien painojen mukaan:

    Naulaa   Kiloa
Kärpässarja   123   56
Höyhensarja   134   61
Kevytsarja   145   66
Välisarja   158   72
Keskisarja   174   79
Raskas keskisarja   191   87
Raskassarja yli 191 yli 87