Suomen V. ja U. Liiton painimestaruuskilpailujen

Säännöt

Hyväksytty Suomen V. ja U. Liiton Keskusha1linnon kokouksessa 9. V. 1909.

1 §.

Suomen V. ja U. Liiton painimestaruuskilpailujen tarkoituksena on herättää harrastusta painiurheiluun ja kehittää painitaitoa Liittoon kuuluvien voimistelijoiden ja urheilijoiden keskuudessa.

2 §.

Suomen V. ja U. Liiton painimestaruuskilpailut toimeenpannaan vuosittain maaliskuulla. Kilpailuja toimeenpanemaan ovat oikeutetut Liiton piirikunnat tai Liittoon kuuluvat yksityiset seurat ja tulee anomukset toimeenpano-oikeuden saamista varten kirjallisesti esittää Liiton vuosikokouksessa, jolloin seuraavan vuoden kilpailupaikasta ja toimeenpanijoista päätetään.

3 §.

Kutsumus kilpailuihin on julaistava vähintäin kaksi kuukautta ennen kilpailupäivää.

4 §.

Kilpailuihin saavat ottaa osaa ainoastaan Suomen V. ja U. Liittoon kuuluvien seurojen jäsenet.

Osanottoilmoitusten tulee tapahtua kirjallisesti asianomaisten piirikuntien johtokuntien vä1ityksellä. Ilmoitusmaksu on 3 mk. kutakin kilpailijaa kohti.

Ilmoitusaika päättyköön yhtä viikkoa ennen kilpailujen alkua. Piirikuntien velvollisuus on edustajien valitsemista varten toimeenpanna piirin mestaruuskilpailuja.

5 §.

Painikilpailut mestaruusarvosta tapahtuvat neljässä sarjassa :

I:sen sarjan painijat alle 66,5 kg. pain.
II:sen alle 73 kg. pain.
III:nen alle 83 kg. pain.
IV:nen yli 83 kg. pain.

6 §.

Samassa sarjassa saa kutakin piirikuntaa edustaa ainoastaan yksi painija. Varamies voidaan ilmoittaa.

7 §.

Painimestaruuskilpailujen osanottajalla tulee olla hiaton olkapäistä ainakin polviin saakka ulottuva painipuku, jonka alla on käytettävä uintivaatetta tai päällä erikoista painivyötä. Painipuvussa ei saa olla kovia metalliesineitä, solkia t. m. s., eikä sormissa sormuksia. Raskaita kovakorkoisia jalkineita ei saa käyttää. – Kilpailijan kynsien tulee olla lyhyiksi leikatut. – Ihon rasvaaminen on kielletty.

8 §.

Punnitseminen, jolloin kilpailijoiden tulee olla painipuvussaan, tapahtuu ensimäisenä kilpailupäivänä ennen kilpailujen alkamista. – Kilpailijalla on oikeus painia raskaammassa sarjassa, kuin hän punnitsemisen nojalla kuuluu. – Sama henkilö voi kuitenkin kilpailla ainoastaan yhdessä sarjassa.

9 §.

Kilpailualueen tulee olla joka suunnalle vähintäin viisi metriä laaja, tasainen sekä kohtalaisen pehmeä. Painilavan tulee olla ainakin 1/2 metriä laajempi joka suunnalle.

10 §.

Palkintotuomareita tulee olla vähintäin viisi (pariton lukumäärä, jos on useampia), joista yhtenä on Liiton Toimitusvaliokunnan jäsen. – Ajanottajana toimikoon mieluimmin sellaiseen seuraan kuuluva henkilö, josta ei kilpailijoita ole. Kahta tarkkaan käyvää sekuntikelloa käytettäköön.

11 §.

Kilpailun alussa määrätään painiparit ja painimisjärjestys arvalla.

12 §.

Ennen ottelua asettuvat kilpailijat kilpailualueen vastakkaisille puolille(painimaton kulmiin). Merkin saatuaan astuvat kilpailijat vastakkain ja puhtaitten urheilija-aikomusten merkiksi tervehtien toisiaan (oikealla kädellä), käyvät toistensa ohitse ja tehtyään täysikäännöksen vasempaan asettuvat silmänräpäyksen ajaksi painialkuasentoon, jonka jälestä varsinainen ottelu on alkava.

13 §.

Jokainen vastalause kilpailijaa tahi hänen kilpailuun osanotto-oikeuttaan vastaan on ennen kilpailujen alkua kirjallisesti tehtävä palkinto tuomarikunnan puheenjohtajalle ja on sen ohessa jätettävä 5 mk., joka summa takaisin annetaan, jos vastalause julistetaan oikeutetuksi.

Kilpailujen aikana annetut ja niihin kohdistuvat muistutukset ovat palkintotuomarikunnalle kirjallisesti jätettävät asianomaisen piirin palkintotuomariedustajan tai, ellei sellaista ole, palkintotuomarien puheenjohtajan välityksellä ja on muistutuksen ohessa jätettävä 10 mk., joka maksetaan takaisin. jos muistutus huomataan oikeutetuksi. – Palkintotuomarien päätös on ratkaiseva.

14 §.

Kilpailuista eroittamisen uhalla ei kilpailija saa kilpatantereella tehdä minkäänlaista muistutusta, lukuunottamatta niitä huomautuksia, joita vastustajan käyttämät kielletyt otteet aiheuttavat.

15 §.

Painiessa on lupa tarttua kilpailijansa yläruumiiseen lantiosta alkaen. Kiellettyjä ovat kuitenkin :

a) Tarttuminen kurkkuun tai käsin kiinni korviin, tukkaan, yksityisiin sormiin tai kasvoihin silmäkarvojen ja leuvan välillä.

b) Tarttuminen kiinni vastustajan vaatteisiin, vyöhön tai painimattoon.

c) Kaikki vaaraa tuottavat otteet, joissa vastustaja loukkaantumisen pelosta joutuu epäedulliseen asemaan.

d) Kaikki kipua ja jäsenmurtumia aiheuttavat otteet, kuten nipistäminen, lyöminen, potkiminen, käsivarren kierto tai vääntäminen luonnottomaan suuntaan, vastustajan painaminen kyynärpäällä tai polvilla t. m. s.

e) Kampittaminen, n. s. kravatti, vatsan vääntö ja dshiu-dshitsu-temput.

16 §.

Jos kilpailija rikkoo edellisessä pykälässä mainittuja määräyksiä vastaan, keskeytettäköön ottelu ja annettakoon, palkintotuomarikunnan yhteisen harkinnan mukaan kilpailijalle varoitus. Jos rikkominen jossain suhteessa uudistuu, varoitettakoon asianomaista toinen kerta, jonka jälestä kilpailija milloin hyvänsä, aiheen tullessa, voidaan estää painia jatkamasta. – Jokaisella palkintotuomarilla on oikeus asianhaarain sitä vaatiessa, keskeyttää paini ja on painijoiden heti merkin saatuaan (kellolla) eroittamisen uhalla hellitettävä otteet.

17 §.

Ensimmäinen otteluerä samojen painijoiden välillä kestää korkeintaan kymmenen minuttia. – Ellei paini ole tullut tällöin ratkaistuksi, jatkettakoon kilpailua minutin levon jälkeen vielä kymmenen minutin ajan (tai kauvemmin, palkintotuomarien kilpailujen alussa tekemän päätöksen mukaan). – Ellei tällöinkään synny ratkaisua, katsotaan paini asianomaisten kilpailijoiden välillä ratkaisemattomaksi.

18 §.

Voittajaksi lasketaan se, joka saa vastustajansa molemmat hartiat yhtaikaa painitantereeseen.

Kiellettyä otetta käyttäen saavutetun voiton voivat palkintotuomarit julistaa tappioksi.

19 §.

Jos paini huomataan ratkaistun sopimuksesta, eroitettakoon painijat kilpailuista. Jos on ollut kysymyksessä aineellinen etu, joutuu asia Liiton Toimitusvaliokunnan ratkaistavaksi.

20 §.

Kolmen häviön tai kuuden ratkaisematta jääneen painin jälestä suljetaan painija pois kilpailuista. Kuitenkin voi palkintotuomarikunta näin tehdä jo neljänkin ratkaisemattoman ottelun jälestä.

21 §.

Jommankumman painijan jonkun ruumiin- osan joutuessa ulkopuolelle painitannerta, on siirryttävä keskelle tannerta ottelua jatkamaan. – Voitto voidaan hyväksyä ainoastaan kun vastustajan pää ja vartalo ovat matolla, joskin jalat tai käsi ovat ulkopuolella.

22 §.

Kun säädetty aika on kulunut, saa paini jatkua, jos painijat ovat sellaisessa asemassa, että näyttää todenmukaiselta toisen häviö.

 

23 §.

Painin päätyttyä eivat kjlpailijat saa poistua painialueelta ennen palkintotuomarien merkinantoa.

24 §.

Kun kaikki ottelut on suoritettu, määrätään arvojärjestys saavutettujen voittojen nojalla.

Jos kahdella tai useammalla on yhtä monta voittoa, on se etusijalla, joka on saavuttanut voittonsa keskimäärin lyhyemmässä ajassa. Vain täydet minuttiosat huomioonotettakoon.

Ellei tällä tavalla voida järjestystä määrätä, ratkaiskoon kilpailijoitten paino, jolloin kevyempi on etusijalle asetettava. Täydet kilogrammaerot huomioonotettakoon.

Ellei vielä tällöinkään voida selviytyä, on lopullinen ratkaisu palkintotuomarien omassa vallassa.

25 §.

Kunkin sarjan I:stä ja II:sta arvosijasta kilpailtaessa on, ellei ratkaisua ole tullut säädetyssä ajassa, jatkettava painia 10 min. ottelu- ja 1 min. väliajoin ratkaisuun saakka. – Samoin on tehtävä kunniapalkinnosta eri sarjojen voittajien kesken kilpailtaessa.

26 §.

Jos kahdella kilpailijalla on yhtä monta voittoa, mutta toinen on voittanut toisen, on voittaja asetettava edelle. huolimatta siitä. miten lyhyessä ajassa kumpikin on voittonsa saavuttanut. – Jos sarjassaan voittojensa mukaan I:ksi tullut, on kuitenkin joutunut häviölle järjestyksessä II:sen kanssa, on I ja II:sen väli ratkaistava, rajatonta aikamäärää käyttäen, uusintapainissa, jolloin alkuperäinen II:sen voitto huomioonottaen, kaksi voittoa kolmesta ratkaisee mestaruuden.

27 §.

Kilpailujen aikana tulee palkintotuomarikunnan sihteerin pitää tarkkaa pöytäkirjaa, josta on jäljennös, mestaruuskilpailujen toimeenpanijain laatiman yleisen kertomuksen mukana Liiton Toimitusvaliokunnalle lähetettävä.

28 §.

Piirien mestaruuskilpailuissa sekä yleisissä painikilpailuissa noudatettakoon painikilpailujen suorittamisessa näitä sääntöjä, huomioonottamalla §§ 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 23, 24, 25, 26 ja 27.